Please login/register to apply for this job.
4 jun 2019

Deltid Curator

Skånes konstförening – Postad av skaneskonst Överallt

Beskrivning av jobbet

Skånes konstförening söker en ny curator
Tidsbegränsad anställning, 50% under en tvåårsperiod
Startdatum: 1 januari, 2020
Sista ansökningsdag, 1 augusti, 2019

Om Skånes konstförening 
Skånes konstförening är en plattform och galleri för samtidskonst, pedagogik och andra kulturevenemang med lokaler i stadsdelen Seved i Malmö. Föreningen presenterar olika konstnärliga positioner och kritiska samtal, både genom lokalt förankrade projekt och internationellt utbyte. En av föreningens huvudsakliga syften är att värna om det regionala konstlivet i Skåne.
Skånes konstförening är en ideell förening som drivs med stöd från Malmö stad, Region Skåne och Kulturrådet. Den leds av en verksamhetsledare som arbetar nära tillsammans med föreningens curator, kommunikatör/koordinator och timanställda. Personalen anställs av föreningens styrelse som tillsammans med verksamhetsledaren har det övergripande ekonomiska och visionära ansvaret för organisationen.

Profil
Curatorn ansvarar under en tvåårsperiod för fyra utställningar per år (totalt åtta stycken under hela förordnandet) med tillhörande program och evenemang. Utöver det curatoriella programmet består Skånes konstförenings verksamhet av stipendieutställningar, pedagogiska aktiviteter och externa arrangemang, som utförs av övriga anställda och styrelserepresentanter.
Det curatoriella programmet ska utformas efter en specifik curatorisk vision eller undersökning och bör reflektera institutionens övergripande uppdrag. Det ska utgöra ett starkt bidrag till aktuella diskurser inom samtidskonsten (regionala, nationella såväl som internationella) och relatera till aktuella politiska och sociala frågor.

Arbetsuppgifter och schema
Curatorn har ansvar för research och planering inför utställningarna med tillhörande program, samt dess utförande i samråd med verksamhetsledare och koordinator/kommunikatör. Curatorn leder arbetet under installation av utställningarna i samarbete med övriga anställda.
Curatorn har löpande kontakt med konstnärer för planering av deras deltagande i utställningar. Praktiska moment (t.ex. frakt av konstverk, bokning av resor, försäkringsfrågor), delas mellan samtliga anställda.
Curatorn producerar relevanta utställningstexter och arbetar i nära dialog med föreningens kommunikatör med text- och bildmaterial för marknadsföring och kommunikation.
Arbetstiderna är flexibla men curatorn förväntas vara närvarande och arbeta med Skånes konstförening som bas. Curatorn deltar i veckovisa personalmöten och närvarar under öppningar och evenemang som är del av det curatoriella programmet. Kvällstider förekommer.

Kompetenser
God samarbetsförmåga. Förmåga att arbeta med begränsade resurser. Vana att arbete med en budget. Kännedom om finansiering av utställningar och projekt (exempelvis genom att söka medel från offentliga och privata bidragsgivare). Du som söker ska kunna flytande engelska i tal och skrift. Övriga språkkunskaper är meriterande.

Tidigare erfarenheter
Relevant utbildning inom konsthistoria, och kulturvetenskap och/eller högre konstnärlig utbildning. Dokumenterat arbete med curatoriella projekt. Erfarenhet av pedagogiskt och socialt arbete inom konstfältet är meriterande.

***

Skånes konstförening is looking for a new curator
Time limited employment, 50% over 2 years.
Starting date: January 1, 2020
Last date to apply: August 1, 2019

About Skånes konstförening
Skånes konstförening is a platform and an art gallery for contemporary art, educational activities, and other cultural events in Seved, Södra Sofielund, in Malmö, Sweden. The organisation supports diverse artistic positions and critical discussion, both through locally anchored projects and international exchange. One of the main objectives of the organization is to support contemporary art practices from the Skåne Region.
Skånes konstförening is a non-profit organization supported from Malmö Stad, Region Skåne and Swedish Arts Council. It is led by a director who works closely with the curator, communicator/ coordinator, and other staff. The staff is employed by the board of Skånes konstförening which is responsible for the overall economy and vision of the organization, together with the director.

Profile
During the two-year term, the curator is responsible for four exhibitions per year (eight in total during the two-year term) including program and events. In addition to the curatorial program, Skånes konstförening’s operations also consist of stipend exhibitions, educational activities, and external events. These additional programs are led by other employees or representatives from the board.
The curatorial program should be shaped according to a specific curatorial vision or inquiry but also reflect the overall mission of the institution. In addition, the program should constitute a strong contribution to contemporary art discourses (regional, national and international) and relate to current political and social issues.

Work assignments and schedule
The curator is responsible for research and planning leading up to eight exhibitions including surrounding program in regard to the exhibition budget and in dialogue with the director and communicator/coordinator. The curator leads the work during the installation periods in collaboration with the staff.
The curator has regular contact with artists and guests while planning their participation in the programs. Practical and administrative tasks (i.e. shipping, travel, insurance etc) are a shared responsibility, divided between the staff.
The curator is responsible for producing relevant exhibition texts and is working in dialogue with Skånes konstförening’s communicator/coordinator with text- and image material for marketing and communication purposes.
Working hours are flexible but the curator is expected to be working in-office at Skånes konstförening. The curator participates in weekly staff meetings and is present during openings and events part of the curatorial program. Evening hours occur.

Competences
Good team worker. Ability to work with limited resources. Experience of working with a budget. Knowledge of financing exhibitions and project (for example through applying for public and private funding.) Fluency in English, oral and written. Knowledge of other languages is desirable.

Previous experience 
Relevant education in art history, cultural studies and/or fine arts. Documented work with curatorial projects. Experience of working with pedagogy and outreach within the art field is desirable.

Hur man ansöker

Ansökan Ansökan ska bestå av: – Ditt CV som listar dina kompetenser och tidigare arbetslivserfarenheter. – Ett personligt brev som introducerar din curatoriella vision och de tematiker du är intresserad av att utforska under tvåårsperioden. Du kan också kortfattat beskriva en utställningsidé. Personligt brev max 1000 ord. – Ett portfolio i pdf-format med genomförda projekt. Portfoliot ska innehålla visuell dokumentation samt ett utdrag från en utställningstext, kritisk essä eller liknande (max 500 ord). Portfolio max fem a4 sidor. Referenser  Lämna kontaktinformation till minst två referenspersoner. Ansök Skicka din ansökan via e-mail senast den 1 augusti till: curator@skaneskonst.se *** Application In the application, please include: – Your resume listing your competences and previous work experiences. – A letter of motivation introducing your curatorial vision for Skånes konstförening and the topics you are interested in exploring during the positition’s two-year term. You may also briefly describe a proposal for an exhibition. Letter of motivation, maximum 1000 words. – A PDF portfolio with realized projects, including visual documentation as well as an excerpt from an exhibition text, critical essay or similar (maximum 500 words). Portfolio maximum five A4 pages. References Please include contact information for at least two professional references. Submit  Send your application via email no later than August 1 to: curator@skaneskonst.se

Jobbkategorier: Mat. Omfattning: Deltid.

Oändliga.

205 totalt antal visningar, 7 idag

Söka det här jobbet